C/ de la Plaça, 27 93 708 78 00 info@ipsa.cat

Política de Privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, INDUSTRIAL PIERA SA (en endavant IPSA) posa a disposició dels usuaris i usuàries de la seva política de protecció de dades.

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu és:

INDUSTRIAL PIERA SA (IPSA)

NIF: A-59089128

Direcció: C/ de la Plaça, 27 08784 Piera (Barcelona)

Telèfon: 93 708 78 00

E-mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

2. Finalitat i temps de conservació dels tractaments de dades.

Les dades que ens facilita pels diferents mitjans com formularis (alta, de contacte) contractes, enquestes o tràmits, en el moment de la recollida de dades, és conforme amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i es realitza amb l’única finalitat de prestar-li el servei.

A cadascun d'aquests mitjans s’informa detalladament la finalitat del tractament i que es portarà a terme única i exclusivament si s’ha autoritzat.


A continuació detallem la informació relativa als diferents tractaments que es porten a terme des d’Industrial Piera SA, en nom propi o com a òrgan de gestió de l’Ajuntament de Piera:

Tractament

 

Per a què farem servir les seves dades

Quant de temps conservarem les seves dades

Prestació de serveis de subministrament i distribució d’aigua potable

Tractarem la informació per a la gestió del servei de subministrament d’aigua potable: subministrament del servei, cobrament de rebuts, inspeccions, avisos incidents del servei, etc.

La base jurídica és l’execució d’un contracte de prestació de serveis.

Un cop finalitzi el servei no es farà ús de les seves dades. Les dades es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Registre d’Activitats de Tractament.

Prestació de serveis de gestió i manteniment d’edificis i d’infraestructures

Tractarem la informació per a la gestió i manteniment de les instal·lacions a càrrec d’IPSA.

La base jurídica és l’execució d’un contracte de prestació de serveis.

Un cop finalitzi el servei no es farà ús de les seves dades. Les dades es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Registre d’Activitats de Tractament.

Projectes d'arquitectura

Tractarem la informació per al desenvolupament de projectes tècnics elaborats i dirigits per IPSA.

La base jurídica és l’execució d’un contracte de prestació de serveis i/o el consentiment.

Un cop finalitzi el servei no es farà ús de les seves dades. Les dades es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Registre d’Activitats de Tractament.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes.

La base jurídica és l’atorgament del consentiment de l’interessat.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades.

Després d'això es suprimiran transcorreguts els terminis de conservació legal i excepte que es puguin derivar responsabilitats administratives, civils, laborals i/o penals.

Videovigilància

Tractarem les seves dades amb la finalitat de controlar els accessos dels edificis municipals i de garantir la seguretat de les persones.

La base legal que legitima el tractament és l’interès legítim d’IPSA

Les seves dades personals es conservaran durant un termini màxim de 30 dies d’acord amb la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Per a més informació por consultar el Registre d’Activitats de Tractament de IPSA.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’encàrrec per part de l’Ajuntament de Piera a l’entitat mercantil de la seva titularitat IPSA de la prestació del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable al municipi de Piera, la relació contractual dels serveis i/o el consentiment de l’interessat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a IPSA o a tercers. IPSA es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

3.- Cessió o comunicació de dades a tercers

 

Les seves dades personals que ens ha facilitat no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, sol·licitarem prèviament el seu consentiment.

No obstant, per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a empreses i/o entitats que prestin un servei en nom de IPSA (APPs, hostatges web, gestoria laboral, etc.) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”.

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim. Aquests encarregats del tractament apliquen les mesures d’índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Fora d’aquesta situació, no es realitza cap comunicació de les seves dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents i/o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4. Transferencia internacional de dades

Per a portar a terme els diferents tràmits administratius, IPSA no transferirà les seves dades a un tercer país que estigui fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o un país que no prevegi un nivell adequat de protecció de dades com així ho estableixen els articles 44 a 46 del RGPD:

  • Les transferències que es realitzin en països dels quals la Comissió Europea hagi declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable al europeu.
  • En absència d’aquesta declaració d’adequació, s’han signat clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea.

5. Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

  • Accés a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les seves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per a exercir els seus drets, pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Portabilitat i Limitació de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari, a INDUSTRIAL PIERA SA (IPSA), a l’adreça C/ de la Plaça, 27 08784 Piera (Barcelona), o mitjançant correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

6.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme IPSA es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades

E-mail : Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Adreça postal: C/ de la Plaça, 27 08784 Piera (Barcelona)

7.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que IPSA ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.